Past Principals

Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha,Kolhapur

Padmabhushan  Dr. Vasantraodada Patil Mahavidyalaya, Tasgaon

 

List of Principals

 

Sr. No. Name Qualification Year
1 Shri . B. V. Potadar M. A. 01/06/1962 to 20/06/1964
2 Shri. B. A. Babar M. A. 21/06/1964 to 15/06/1971
3 Shri. V. R. Vedalankar M. A. 16/06/1971 to 31/05/1974
4 Shri. B. A. Babar M. A. 01/06/1974 to 17/04/1983
5 Shri . H. T. Patil M. A. M. Ed. 18/04/1983 to 31/07/1990
6 Shri. P. B. Chavan M. Com 01/08/1990  to  31/05/1991
7 Shri. H. T. Patil M. A. M. Ed. 01/06/1991 to 31/05/1993
8 Shri. U. K. Deshmukh M. A. 01/06/1993 to 02/05/1997
9 Shri. P. B. Chavan M. Com 03/05/1997 to 31/12/2002
10 Shri. K. G. Narhire                       (Incharge) M.A. 01/01/2003 to 13/07/2004
11 Dr. R. V. Shejwal M. Sc. Ph. D. 14/07/2004 to 20/06/2011